Læs mere om vores vedtægter

Vedtægter for Hornbæk Handel

1. Formål

Foreningens formål er at virke til at fremme handel, håndværk og industri i Hornbæk og omegn bl.a. gennem fælles aktiviteter og sammenkomster.

2. Medlemmer                   

a. Virksomheder i Hornbæk og omegn

b. Personer der driver handel, håndværk eller industri i Hornbæk og omegn

c. Personer der har ansættelse i ledelse af en virksomhed. Personerne skal have tilknytning til Hornbæk ved f.eks. at          være ansat i en her liggende virksomhed, være bosiddende eller, efter bestyrelsens skøn have interesse i at være            medlem af foreningen.

d. Personer der ifølge deres stilling må være knyttet til handel, f.eks. advokater, revisorer, assurandører, mæglere eller        andre liberale erhverv.

e. De i b, c & d nævnte personer kan efter ophør af erhvervsaktivitet overgå som passivt medlem.

Når aktieselskaber, interessentskaber eller virksomheder med mere end én indehaver ønsker optagelse i foreningen, skal disse ved begæring om optagelse i foreningen samtidig anmelde den person, der repræsenterer firmaet og hæfter for dette i alle foreningsanliggender. Eksklusion kan kun finde sted ved en generalforsamlings beslutning.

3. Kontingent

Kontingent kan differentieres for henholdsvis handel/liberale erhverv og håndværk/industri og fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og opkræves som bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt.

4. Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 7-9 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling, hvor der hvert år vælges 4-5 medlemmer til bestyrelsen. Endvidere vælges 1 suppleant for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og fordeler opgaverne mellem sig efter de til enhver tid gældende behov, herunder nedsættelse af udvalg til eventuelle særlige opgaver.

Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

6. Regnskaber

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Valget er gældende for 2 år, således at der hvert år afgår 1. Genvalg kan finde sted.

7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære skal ske med 8 dages varsel ved skriftlig henvendelse til foreningens medlemmer bilagt indkomne forslag til behandling. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være formanden i hænde inden den 15. februar og skal fremføres skriftligt. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

a. Valg a dirigent

b. Bestyrelsens beretning

c. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse

d. Fastsættelse af kontingent

e. Behandling af indkomne forslag

f. Valg af medlemmer til bestyrelsen

g. Valg af suppleant

h: Valg af revisor

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indeholde en skriftlig dagsorden. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i et referat, som skal underskrives af dirigenten.

 8. Stemmeret og afstemning

Hvert medlem har 1 stemme og kan yderligere afgive 1 stemme ved skriftlig fuldmagt. Afstemning sker ved håndsoprækning med almindelig stemmeflerhed. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning kan finde sted når mindst 5 tilstedeværende medlemmer kræver dette. 

9. Foreningens opløsning

Til beslutning om foreningens opløsning fordres at der på generalforsamlingen er mindst 1/2 af foreningens medlemmer tilstede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan der indkaldes til ny generalforsamling, hvor der kan træffes beslutning uden hensyn til fremmødte medlemmers antal, men dog med den samme majoritet, 2/3 af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens opløsning tilkommer foreningens formue et formål, der tjener til gavn for Hornbæks almene trivsel.

Foreningens vedtæger er sidst ændret på generalforsamlingen den 2. maj 2000, den 8. maj 2001, den 4. marts 2015 og den 16. september 2020.